Afcons

- Mumbai

Nirmal Club House

- Pune

Ayurvedic Vilage

- Panvel

Mayoor School

- Raipur

Shri Shirdi Sai Sunstan

Shirdi

Sports Academy

- Kharghar